Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest: FUNDACJA RODZINY MAJ IM. PIOTRA MAJA

Jak możesz się z nami skontaktować w sprawie danych osobowych?

  • pod adresem email: biuro@fundacjarodzinymaj.pl
  • pisemnie przesyłając korespondencję na adres: Podłęże 678, 32-003 Podłęże, Polska

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

  • dane związane z wypełnieniem wymogów prawnych – przez okres wynikający z przepisów prawa

Jakie uprawnienia przysługują Tobie?

Masz następujące prawa wynikające z RODO

  • prawo dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
  • prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
  • prawo usunięcia danych osobowych – w przypadku gdy dane nie są już niezbędne
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy

Do kogo możesz złożyć skargę?

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.